Zápis do 1. třídy

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Zápis do první třídy pro školní rok 2024/2025 se uskuteční v pátek 19. dubna 2024 od 13.00 do 18.00 hodin.

Otevírána bude jedna 1. třída o předpokládaném počtu maximálně 24 dětí!

K zápisu je nutno se registrovat pomocí elektronického rezervačního systému, který bude na webu školy spuštěn 27. 3. 2024 souběžně s konáním Školy nanečisto. Součastí elektronické rezervace je i vygenerování dokumentů potřebných k podání žádosti o přijetí do 1. třídy.

 

>> REZERVACE TERMÍNU ZÁPISU <<

 

Instruktážní video pro registraci k zápisu

 

Jak bude letošní zápis vypadat?

V pátek 19. 4. 2024 ve zvoleném čase dostavíte do školy i se svou dcerou či synem a zatímco Vy se budete společně s námi věnovat administrativní části zápisu, naši učitelé hravou formou ověří připravenost dítěte k zápisu a posléze Vám poskytnou zpětnou vazbu, která je dle našeho mínění nesmírně důležitá.

Vše důležité včetně organizace zápisu a vyplnění formuláře na webu Vám ukážeme právě během Školy nanečisto (27. 3. 2024).

 

Koho se zápis týká?

Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2024 dovrší šesti let a děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2024 do konce června 2025, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2024/2025, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září do konce prosince 2024, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června 2025, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pokud mělo Vaše dítě v loňském školním roce odklad povinné školní docházky, nemusíte (ale můžete) se znovu dostavit k zápisu. Doporučujeme k zápisu přijít. V každém případě musíte potvrdit nástup do školy a to do 30. dubna 2024. Přijít mohou i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky). 

 

Co vše je potřeba k zápisu dítěte?

Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, žádost o přijetí a s ní spojené přílohy.

Tiskopisy k zápisu získáte z rezervačího systému školy. Je nutné jej pouze vyplnit, podepsat a odevzdat.

K zápisu do 1. třídy se prosím dostavte v pátek 19. 4. 2024 ve zvoleném čase i s Vaší dcerou či synem. Sebou vezměte vytištěnou žádost včetně všech příloh.

Dále sebou vezměte:

 • občanský průkaz zákonného zástupce, který je uveden v žádosti
 • rodný list dítěte k nahlédnutí.

Před Vámi vybraným termínem osobního podání žádosti ve škole Vám systém Škola online automaticky zašle upozornění na zadanou emailovou adresu zákonného zástupce.

V případě, že se v daném termínu nebudete moci dostavit či zvolíte jiný způsob předání žádosti o přijetí než je osobní návštěva, informujte nás prosím na emailové adrese skola@zsvsechovice.cz.

 

Žádost včetně všech příloh můžete do školy doručit také následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (p9dq9tv)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

 

Při jiném než osobním způsobu podání žádosti je třeba doručit:

 • vyplněnou a podepsanou žádost včetně všech příloh
 • prostou kopii rodného listu dítěte.

 

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky s sebou k zápisu přinesty již doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa - PPP a SPC.

 

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je tato žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádosti o odklad povinné školní docházky musí být podány do 30. 4. 2024. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud rodiče mají pochybnosti o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy a zvažují odklad, doporučujeme v první řadě poradit se s učitelkami v MŠ, které děti znají. Podnět k odkladu školní docházky může dát také dětský lékař nebo pedagog, který provádí zápis do 1.třídy.

 

Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

Oznámení o přijetí Vašeho dítěte do naší základní školy bude zveřejněno dálkovým přístupem na webu školy  a vyvěšeno na úřední desce školy.

Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete ve lhůtě do 5ti pracovních dnů ode dne převzetí poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v Základní škole a mateřské škole Všechovice, příspěvková organizace, a to každý pracovní den od 7:30 do 14:00 hodin. Přitom po vás může být vyžadováno prokázání totožnosti.

Podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a máte nárok na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů.

Po uplynutí výše uvedené lhůty škola rozhodne o vaší žádosti.

Termín zveřejnění výsledku zápisu je nejpozději 10. 5. 2024. Zveřejňují se registrační čísla přijatých dětí. Rozhodnutí bude připraveno k vyzvednutí zákonným zástupcem dítěte na ředitelství školy od 15. 5. 2024. Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů a rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky budou odeslána nejpozději 17. 5. 2024 na uvedenou adresu zákonného zástupce žadatele.

 

ŠKOLA NANEČISTO

Škola nanečisto se bude konat ve středu 27. 3. 2024 od 16.00 hod. jako  setkání s dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Rodiče během  posezení u kávy či čaje a zákusku  obdrží veškeré potřebné informace týkající se zápisu do 1. třídy, bude jim představena třídní učitelka budoucích prvňáčků a prostor bude také na případné otázky.

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Kritéria přijetí naleznete ZDE.

 

Jak připravit dítě na školní docházku?

Pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte danými kompetencemi z RVP PV škola zákonným zástupcům doporučuje do zahájení školní docházky vést dítě v oblastech školní připravenosti podle Desatera pro rodiče, které je uveřejněno na webu školy. 

Materiál pro rodiče připravilo i MŠMT - Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do školy

 

Školní zralost dítěte

 • Budoucí prvňáček by měl zvládnout základní sebeobsluhu (převlékání, přezouvání, osobní hygienu, základní stravovací návyky, udržování pořádku).
 • Měl by uposlechnout pokyn učitelky bez nutnosti několikrát tento pokyn opakovat.
 • Měl by mít schopnost udržet pozornost a snahu plnit jednoduché úkoly.
 • Měl by správně držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod.
 • Důležitou součástí školní zralosti je i správná výslovnost (v případě problémů je žádoucí pravidelná návštěva logopedie).

 

Jak můžete pomoci svým dětem?

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujete tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojujte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a procvičujte pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání. 
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku (zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy), připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi-uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Jak zvládnout nástup do 1. třídy

Jak správně držet tužku