Školní parlament

Cíle školního parlamentu

  1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy, zajišťovat zpětnou vazbu.
  2. Zlepšit postoj žáků ke své práci ve škole.
  3. Zvýšit zájem žáků o své okolí a vzájemnou spolupráci a školní problematiku.
  4. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
  5. Připomínat dodržování školního řádu a spolupodílet se na rozvíjení klimatu školy.
  6. Pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.
  7. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti a respektu k jiným lidem.
  8. Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy.

 

Členové školního parlamentu mohou vznášet dotazy týkající se školních záležitostí, podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení. Podílejí se na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči.