Volební řád školské rady

Zastupitelstvo Obce Všechovice v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s odvoláním na UZ č.4 ze dne 27.10. 2005 stanovuje počet členů školské rady příspěvkové organizace Základní škola Všechovice, Všechovice 88, okres Přerov na šest.
Čl. 1
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Čl. 2
Školská rada je šestičlenná. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
Čl. 3
Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
Čl. 4
Funkční období členů školské rady je tři roky.
Čl. 5
Ředitel školy zajistí v souladu s tímto volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
Čl. 6
Volby zástupců pedagogických pracovníků ve školské radě:
Ředitel školy zajistí přípravu voleb způsobem, který zabezpečí oprávněným osobám (tj. pedagogickým pracovníkům) dostatek informací a vhodné podmínky pro účast ve volbách.
Především:
· volby do školské rady vyhlásí nejpozději 30 dní před jejich konáním, přičemž součástí vyhlášení bude sdělení termínu a místo konání voleb a základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb,

· zabezpečí, aby počet kandidátů nebyl nižší, než počet volných mandátů, v opačném případě podá zřizovateli písemné zdůvodnění. Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv z pedagogických pracovníků školy, přičemž pedagogický pracovník (kromě ředitele školy) může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

· zajistí přípravu hlasovacích lístků: kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí, kdy před každým jménem je umístěn rámeček. U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu,

· vyzve nejpozději týden před volbami pedagogické pracovníky k účasti ve volbách

· zajistí v den voleb volební lístky, volební urnu, seznam oprávněných voličů a další potřebné náležitosti,

· zabezpečí zveřejnění výsledků voleb na nástěnce školy a na internetových stránkách školy.

Na průběh prvních voleb dohlíží volební komise ve složení: ředitel školy, případně jím pověřený pracovník a jeden zástupce pedagogických pracovníků školy. Na průběh dalších voleb dohlíží volební komise složená ze dvou členů školské rady tímto úkolem pověřených a ředitele školy, případně jím pověřeného pracovníka.
Volební akt probíhá tajným hlasováním a to následujícím způsobem: oprávněný volič označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje, v počtu max. odpovídajícím počtu volných mandátů a vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny.
Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný.
Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.
Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší všichni členové komise a tento zápis předá řediteli školy, zřizovateli a stávajícímu předsedovi školské rady.
Zvolení kandidáti se dnem voleb stávají novými členy školské rady.
Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní více jak 50 % oprávněných osob. V opačném případě proběhne do 30 dnů další kolo voleb dle výše popsaného postupu. V dalším kole voleb již podmínka účasti více jak 50 % oprávněných voličů neplatí.
Čl. 7
Volby zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě:
Ředitel školy zajistí přípravu voleb způsobem, který zabezpečí zákonným zástupcům dostatek informací a vhodné podmínky pro účast ve volbách.
Především:
· volby do školské rady vyhlásí nejpozději 30 dní před jejich konáním, přičemž součástí vyhlášení bude sdělení termínu a místo konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. Vyhlášením se rozumí zveřejnění na nástěnce školy, internetových stránkách školy a podání písemné informace zákonným zástupcům prostřednictvím žáků školy,

· zabezpečí, aby počet kandidátů nebyl nižší, než počet volných mandátů, v opačném případě podá zřizovateli písemné zdůvodnění. Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe,

· zajistí přípravu hlasovacích lístků: kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí, kdy před každým jménem je umístěn rámeček. U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu, na hlasovacím lístku bude možnost doplnit další dva kandidáty ze zákonných zástupců žáků,

· vyzve nejpozději týden před volbami zákonné zástupce k účasti ve volbách,

· zveřejní informace, podávané dle předchozího bodu písemně zákonným zástupcům žáka, spolu s volebním řádem, i na nástěnce školy a na internetových stránkách školy a v den voleb ve volební místnosti,

· zajistí v den voleb volební urnu, seznam žáků školy a další náležitosti - označení volební místnosti, volné hlasovací lístky k dispozici ve volební místnosti apod.,

· zabezpečí zveřejnění výsledků voleb na nástěnce školy a na internetových stránkách školy.
(Volby probíhají zpravidla v den konání čtvrtletních třídních schůzek. Začínají nejpozději při oficiálním zahájením schůzek a končí nejdříve hodinu po ukončení třídních schůzek, pokud se ředitel školy se zřizovatelem nedohodne jinak.) Na průběh prvních voleb dohlíží volební komise ve složení: ředitel školy, případně jím pověřený pracovník, dále jeden člen školské rady zastupující pedagogické pracovníky a jeden zástupce zřizovatele. Na průběh dalších voleb dohlíží volební komise složená ze dvou členů školské rady tímto úkolem pověřených a ředitele školy, případně jím pověřeného pracovníka.
Volební akt probíhá tajným hlasováním a to následujícím způsobem: oprávněný volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Volič označí v rámečku před jménem kandidáta, případně před jménem kandidáta, kterého sám dopíše do volebního lístku, křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje v počtu max. odpovídajícím počtu volných mandátů a vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.
Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první.
Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný.
Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.
Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší všichni členové komise a tento zápis předá řediteli školy, zřizovateli a stávajícímu předsedovi školské rady.
Zvolení kandidáti se dnem voleb stávají novými členy školské rady.
Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
Čl. 8
Tento volební řád byl schválen usnesením zastupitelstva obce č.4 ze dne 27.10.2005 a nabývá účinnosti dne 28.10.2005.

Ve Všechovicích dne 28.10.2005
Radovan Mikuš
starosta