Provozní řád školní jídelny

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Všechovice poskytuje stravování žákům Základní školy, dětem Mateřské školy, zaměstnancům ve školství a cizím strávníkům. Pro děti MŠ jsou připravována tři jídla denně ( přesnídávka, oběd, svačina), pro žáky ZŠ a zaměstnance jsou připravovány obědy, cizím strávníkům jsou poskytovány obědy.  Cena stravy je stanovována v souladu s platnými předpisy.

      Každý strávník, který se chce stravovat ve ŠJ, musí vyplnit „Přihlášku ke stravování“ a odevzdat ji vedoucí ŠJ (u dětí je nutný podpis rodičů). Tato přihláška zůstává v platnosti po celou dobu školní docházky dítěte od 1. do 9. třídy, u dětí MŠ přihláška platí po dobu navštěvování mateřské školy. Pro dospělé strávníky má přihláška neomezenou platnost.

     Stravné pro děti ZŠ a MŠ a pro vlastní zaměstnance se platí až za uplynulý měsíc – za skutečně odebranou stravu inkasem z účtu.

    Cizí strávníci si mohou zakoupit  obědy vždy poslední tři pracovní dny v měsíci na další měsíc v kanceláři vedoucí ŠJ od 700 do 14 hodin., nebo po domluvě s vedoucí ŠJ v jiném termínu.  Jednotlivé obědy je možné koupit den předem od 700 do 800 hodin v kanceláři ved. ŠJ .

          Nezaplacení stravy bude ohlášeno zřizovateli školy, tj. Obecnímu úřadu Všechovice, který podnikne další právní kroky k vymáhání stravného.

     Obědy se odhlašují den předem do 12 hodin na „strava.cz“.

     V případě nemoci, či z jiného důvodu nepřítomnosti žáka ve škole, si mohou rodiče nebo jiná pověřená osoba vyzvednout jeho stravu - pouze 1. den jeho nepřítomnosti ve škole ve ŠJ v době od 1115 do 1230 hod. do vlastního jídlonosiče.

     Vstup do jídelny je žákům povolen v době výdeje oběda od 1125 do 1300 hodin. Vstup do jídelny bez přezutí není dovolen, s výjimkou rodičů a cizích strávníků.

     Obědy se vydávají ve školní jídelně denně od 1125 do 1300 hod., cizím strávníkům od 1115 do 1125 hod. Školní jídelna odpovídá za kvalitu a hygienickou nezávadnost stravy jen při okamžité spotřebě v jídelně školy.

      Při odběru oběda přiloží strávníci čip ke čtečce výdejního terminálu. V případě, že nemá strávník čip, aby si mohl vyzvednout oběd, přihlásí se u ved. ŠJ, která strávníka přihlásí jiným způsobem.   

      Po dobu výdeje oběda se žáci řídí pokyny pedagogického dozoru nebo vydávajících kuchařek. Jídlo si odebírají u vydávacích okének a ukládají je na tácy, na kterých si je odnášejí ke stolu. Chodí pomalu a nepošťuchují se, aby nedošlo k rozlití jídla a pití nebo rozbití nádobí. Při jídle žáci sedí a jedí klidně, neruší ostatní hlasitým hovorem, nevynášejí jídlo z jídelny . Mohou si vyžádat přídavek jídla nebo salátu, kromě masa. Použité nádobí strávníci odnesou na odkládací pult.

     Strávník, který něco vylije nebo rozbije, je povinen toto okamžitě ohlásit pedagogickému dozoru nebo pracovnici školní jídelny, která to uklidí.

     V případě úrazu nebo nevolnosti se žáci obrátí na pedagogický dozor v jídelně.

       Jídelní lístek na aktuální týden je vyvěšen ve školní jídelně a na nástěnce u vchodu do jídelny. Je také zveřejněn na internetových stránkách školy.

       Jakékoli připomínky a stížnosti sdělujte vedoucí školní jídelny osobně nebo na tel. číslo 775 399 612.

Vladimíra Kuchaříková – vedoucí ŠJ                                              Mgr. Daniel Navrátil – ředitel ZŠ a MŠ

Příloha: