Jednací řád školské rady

Čl. 1
Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále je "školský zákon".

Čl. 2
Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnosti rady školy stanovené zákonem.

Čl. 3
Schůze školské rady svolává předseda, popřípadě předsedou pověřený člen rady. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Čl. 4
Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele a zřizovatele školy.

Čl. 5
Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání v školské radě. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 6
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.

Čl. 7
Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.

Čl. 8
Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování nebo projednávání dokumentů, návrhů a podnětů podle § 168 odst. 1 školského zákona.

Čl. 9
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Čl. 10
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení školskou radou.

Schváleno ve Všechovicích dne 19. 12. 2005