Řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1, vydávám vnitřní řád školní družiny:

 

Poslání školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

1.Činnost družiny

 1. Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků jedné školy nebo několika škol.
 2. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin.
 3. Družina může vykonávat činnosti pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.
 4. Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.
 5. Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.
 6. Činnost družiny se uskutečňuje především:
 • příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba (škola) vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání
 • pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností
 • využitím otevřené nabídky spontánních činností.

 

II. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1.Přihlašování, odhlašování žáka

 1. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněné přihlášky do školní družiny.
 2. O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí.
 3. Zákonní zástupci jsou povinni včas a řádně vyplnit zápisní lístek do školní družiny, včetně rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny – zápisní lístky eviduje vychovatelka pověřená ředitelem školy.
 4. Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně, k pravidelné docházce však mohou být přijati i žáci druhého stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu žáků.
 5. Maximální počet přijatých žáků je vždy 30 na jedno oddělení s ohledem na dojíždějící.
 6. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se v nich neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení - např. dočasné umístění žáků z vyšších tříd, pokud to vyžaduje organizace výuky (dělené vyučovací hodiny, přerušení výuky, apod.).
 7. Roční částka pro příspěvek na materiální vybavení ve školní družině činí 750 Kč a po sdělení o přijetí žáka do školní družiny je tato hrazena obratem převodem na bankovní účet školy pod symboly k tomuto účelu určenými, nejpozději však do konce září.
 8. Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí zákonní zástupci písemnou formou vychovatelce daného oddělení ŠD.
 9. O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitel školy na základě návrhu vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy zákonným zástupcům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.

 

2. Provoz školní družiny

 1. Provozní doba ranní školní družiny je od 6.15 hod. do 7.15 hod. Žáci se musí do ranní školní družiny dostavit nejpozději v 7.00 hod. Později již nebudou vpuštěni.
 2. Provozní doba odpolední školní družiny je od 11.15 do 16.00 hodin. Do školní družiny docházejí žáci ihned po vyučování.
 3. Doba od 13.00 do 14.30 je věnována vycházkám a zájmové činnosti, proto by neměla být narušována odchody žáků domů a stykem s rodiči.
 4. O uzavření ŠD v době prázdnin nebo mimořádného volna rozhoduje ředitel školy po projednání se zřizovatelem.
 5. Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitel školy.
 6. Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut.
 7. Školní družina se nachází v učebnách č. 16, 17 a 21.
 8. K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat školní kuchyňku, obecní knihovnu, pracovnu PC, tělocvičnu, polytechnickou dílnu a uvolněné učebny.
 9.  Počet oddělení: 3.
 10. Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků, nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka je 30 žáků denně přítomných.

 

3. Kritéria přijetí do školní družiny

 1. přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. třídy
 2. dále jsou z žáků 3. třídy přednostně přijímáni žáci s celotýdenní účastí (účast ve všech pracovních dnech)
 3. dále jsou z žáků 3. třídy přednostně přijímáni sourozenci žáků již přijatých do ŠD
 4. dále jsou z žáků 3. třídy přednostně přijímáni žáci s odchodem po ukončení hlavní činnosti (tj. 14.30 hod.)

v případě nenaplnění kapacity ŠD (60 žáků) jsou přijímání i žáci 4. třídy, a to za následujících podmínek:

 1. přednostně přijímáni žáci s celotýdenní účastí (účast ve všech pracovních dnech)
 2. přednostně přijímáni sourozenci žáků již přijatých do ŠD
 3. přednostně přijímáni žáci s odchodem po ukončení hlavní činnosti (tj. 14.30 hod.)

 

4.Docházka do ŠD

4.1.Do provozu ŠD vstupují žáci od 6.15 hod. do 7.00 hod. a od 11.15 do 12.45 hod.

4.2.Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisovém lístku. Bez písemné omluvy od zákonných zástupců je účast v ŠD povinná.

4.3.Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu), pokud je žák vyzvednut zákonnými zástupci z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitel. Ostatní nepřítomnost v družině je třeba vychovatelce zprávou ve školním informačním systému Škola online řádně omluvit.

4.4.Za žáka, který se do školní družiny nedostaví, vychovatelka nezodpovídá.

4.5.Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí zákonní zástupci sami.

4.6.Z vážných důvodů může být žák uvolněn v jinou dobu, než je uvedeno v zápisním lístku, v každém případě však jen na písemnou žádost zákonných zástupců s uvedením času odchodu a způsobu odchodu (s doprovodem či bez doprovodu).

4.7.V případě, že má být žák vyzvednut jinou osobou, než je uvedeno v zápisním lístku do školní družiny, musí tato osoba předložit zmocnění zákonných zástupců.

4.8.Žáci jsou pouštěni domů nebo na autobus na základě vyplněného zápisního lístku do školní družiny.

4.9.Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD - doba od 13.00 do 14.30 je věnována vycházkám a zájmové činnosti, proto by neměla být narušována odchody žáků domů a stykem se zákonnými zástupci.

4.10.Do odpoledního provozu ŠD jsou žáci přihlášení k činnosti ve ŠD předáváni vychovatelkám školní družiny přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti organizované školou. Předávající při předání sdělí počet předávaných žáků a oznámí důvod nepřítomnosti zapsaných žáků ŠD. V případě nepřítomnosti vychovatelky ŠD plní učitel funkci pedagogického dohledu nad žáky ŠD a současně situaci oznámí vedení školy.

4.11.Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD vychovatelka kontaktuje telefonicky zákonné zástupce žáka. Dle telefonické domluvy se zákonnými zástupci vyčká s žákem až do příchodu daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy případně pověřené osobě obecního úřadu. Opakované pozdní vyzvedávání žáka ze školní družiny projedná ředitel školy se zákonnými zástupci, případně se zřizovatelem. Tuto skutečnost může nahlásit ředitel i na příslušný odbor péče o dítě.

 

5.Pravidla chování žáků při činnostech ŠD

 1. Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD, provozního řádu ŠD a školního řádu.
 2. Žáci své svršky a aktovky ukládají na určená místa a zachovávají celkový pořádek ve školní družině.
 3. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.
 4. Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisním lístku.
 5. K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví zákonní zástupci.
 6. Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen.

 

6.Práva a povinnosti zákonných zástupců

Viz. Školní řád, čl. 2.3. Základní práva zákonných zástupců žáků a 2.4. Základní povinnosti zákonných zástupců žáků.

 

7.Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona)

Viz. Školní řád, čl. 5 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona)

 

8.Pitný režim

Pitný režim mají žáci zajištěný z vlastních zásob.

 

9.Nepřítomnost zaměstnance

9.1.Při krátké nepřítomnosti vychovatelky (náhlá nezbytná nepřítomnost v průběhu dne) je možné spojit oddělení tak, aby v jednom oddělení nepřesáhl počet dětí 30. Vychovatelka daného oddělení přizpůsobí činnost tomuto počtu. S touto situací je vždy obeznámeno vedení školy.

9.2.Předem známá nepřítomnost vychovatelky přesahující 1 den je řešena zástupem.

 

III. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

6.15 hod. – 7.15 hod.     příchod dětí do školní družiny, převážně odpočinková činnost, individuální zájmy dětí

 

11.15 hod.                          příchod dětí do školní družiny, ukládání aktovek na určená místa, sundávání židliček, řazení se na oběd

11.25  - 11.45 hod.     osobní hygiena, odchod na oběd

11.45 – 13.00 hod. převážně odpočinková činnost, individuální zájmy dětí (malování, kreslení, společenské hry, hry se stavebnicí, poslech hudby, čtení, vyprávění, relaxace na koberci)

13.00 - 14.30 hod.     zájmová činnost – činnosti z oblasti VV, HV, TV, PČ, přírodovědná činnost, sportovní a turistická činnost, pobyt na hřištích, procházky po vesnici, besedy, příprava na vyučování (kvízy, soutěže, hlavolamy, atd.), kroužky dětí, společný úklid družiny

14.30 hod.                  spojení dětí do jednoho oddělení

14.30 – 16.00hod.   individuální zájmy dětí, možnost psát domácí úkoly, společenské hry, odchod dětí domů

 

IV. DOKUMENTACE

V družině se vede tato dokumentace:

 1. písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny
 2. třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí
 3. celoroční plán činnosti ŠD
 4. roční hodnocení práce ŠD jako podklad pro výroční zprávu školy
 5. vnitřní řád ŠD
 6. provozní řád ŠD
 7. záznamy o úrazech dětí se zapisují do knihy úrazů základní školy.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: zástupce ředitele školy.
 2. Vnitřní řád ŠD platí do odvolání.
 3. Ruší se předchozí znění této směrnice č.j 422ZŠ/SZŠ11/2021ze dne 27. 8. 2021 včetně všech dodatků a příloh.
 4. Uložení směrnice v archivu školy se řídí skartačním řádem školy.
 5. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
 6. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2022

 

 

Ve Všechovicích dne: 26. 8. 2022                                                                         ředitel školy                                                                                                                                                Mgr. Navrátil Daniel

 

 

Příloha: