Distanční výuka

Nařízení ředitele školy (platí v případech popsaných v §184a školského zákona)

1) Formy vzdělávání

  • Denní: opatření se vztahuje na situaci, kdy počet žáků, jimž je zakázáno chodit do školy, nepřekročí 50 % žáků třídy. Výuka žáků docházejících do školy, ale i těch, kteří chybějí, probíhá obvyklou formou. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje jako tehdy, když jsou žáci běžně nemocní.
  • Smíšená: opatření se vztahuje na situaci, kdy počet žáků, jimž je zakázáno chodit do školy, překročí 50 % žáků třídy. Žáci, jimž jim zakázáno chodit do školy se vzdělávají distančním způsobem. Škola je povinna je vzdělávat a žáci jsou povinni se vzdělávat. Ostatní žáci pokračují v denní docházce.
  • Distanční: do školy nesmí chodit celá třída, více tříd nebo celá škola - vzdělávání těchto žáků probíhá pouze distanční formou. Jestliže do školy nesmí chodit nikdo, vzdělávají se distančně všichni a škola všem tento způsob vzdělávání poskytuje. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle aktuálních možností školy i individuálních podmínek jednotlivých žáků. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků, jestliže s nimi byla škola seznámena. Zákonní zástupci nezletilých žáků seznámí třídního učitele s podmínkami, které žák pro vzdělávání má.

2) Způsoby hodnocení

Vyučující žákům zadávají úkoly povinné a dobrovolné a dle kritérií uvedených v platném Školním řádu, v části „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků“, je hodnotí. Žáci jsou povinni odevzdávat dle pravidel stanovených vyučujícím pouze úkoly označené jako povinné. Pro zadávání a hodnocení úkolů vyučující používají především školní informační systém Škola online.

3) Dokládání důvodů nepřítomnosti

Nařízená distanční výuka je povinnou vzdělávací formou, a jestliže se jí žák neúčastní, doloží jeho zákonný zástupce důvody nepřítomnosti stejným způsobem a za stejných podmínek, jako při denní formě s výjimkou nemožnosti užívání omluvného listu či žákovské knížky.

 

 

Ve Všechovicích dne 10. 9. 2020

 

Mgr. Daniel Navrátil

       ředitel školy

 

 

Příloha: