Omlouvání žáků

1. Nepřítomnost dítěte ve škole:
               - jednu vyučovací hodinu omlouvá příslušný vyučující
               - od dvou hodin do dvou dnů a nemoc omlouvá třídní učitel
               - dobu delší než dva dny uvolňuje z výuky ředitel školy

2. Předem známá nepřítomnost dítěte ve škole (včetně účasti na soutěžích) musí být rodiči omluvena písemně předem. V případě vícedenní nepřítomnosti podejte žádost na zvláštním formuláři.

3. V případě nemoci dítěte mají rodiče povinnost informovat třídního učitele nejpozději do tří dnů
- prostřednictvím Školy OnLine nebo telefonicky (581 622 644), případně osobně.

4. Odchod ze školy v době vyučování (například k lékaři) bude žákům umožněn v doprovodu dospělé osoby. Žáci 6. až 9. ročníku mohou být uvolněni z vyučování také na základě písemné žádosti podepsané rodiči.
Žádost musí obsahovat:
               - datum nebo dobu, na kterou má být žák uvolněn
               - důvod nepřítomnosti
               - větu, že po propuštění ze školy nesou odpovědnost za své dítě rodiče
               - podpis rodiče

5. Škola má právo požadovat při absenci žáka potvrzení od lékaře.

 

viz také Školní řád základní školy