Úspěšně integrujeme postižené žáky

Napsali o nás:

Zhodnocení dosavadního průběhu individividuální integrace mentálně postiženého žáka v ZŠ Všechovice.
Chlapec je integrován ve výše zmíněné ZŠ od září 2001. Dosavadní průběh integrace hodnotíme jako velice úspěšný, škola chlapci vytváří výborné podmínky. Konstatujeme, že začlenění chlapce do kolektivu je přirozené a bezproblémové, ve vyučovacím procesu dobře pracuje pod odborným vedením třídní učitelky a pod dohledem asistentky. Rodiče jsou s integrací svého syna v ZŠ spokojeni. SPC pro mentálně postižené SpŠ Olomouc hodnotí tuto individividuální integraci v ZŠ jako jednu z nejlepších v Olomouckém kraji.
V Olomouci dne 24.5.2004                                      za SPC Mgr. Eva Horká

Vážení rodiče!
Děti jsou naší největší pýchou a radostí, vkládáme do nich naše největší naděje. Jejich výchova je však zároveň naší nejzodpovědnější životní rolí. Snad všichni z nás si občas kladou otázku, co z našich dětí bude, co je v životě čeká, jak obstojí v profesi či v partnerských vztazích…. A bude-li náš výchovný a morální vklad pro jejich další životní dráhu dostatečný.
A starostí přibývá. Pojmy, jako jsou drogy, alkoholismus, šikana, krádeže či vzrůstající agresivita dětí a mládeže, už pro většinu z nás nejsou neznámou, ale mnohdy, bohužel, zcela konkrétní zkušeností. Zkušeností negativní a bolestnou.
Nemusí však jít pouze o takto závažnou problematiku, která nám dělá ve výchově našich ratolestí vrásky na čele. Mezi našimi žáky je mnoho dětí vyžadujících zcela speciální, individuální a konkrétní péči. Ať už jde o děti handicapované fyzicky či mentálně nebo o děti s četnými poruchami chování či učení /dnes již dobře známé dyslexie, dysgrafie…. či LMD/.
Ne všechny tyto děti musí být nutně zařazeny do speciální školy. Mnohdy je možné je velmi dobře integrovat do výukového programu ZŠ, kde při adekvátním pedagogickém přístupu tito žáci dobře prosperují.
Nejlepším řešením problémů je jejich prevence a včasná diagnostika. Jednou z účinných možností je spolupráce škol s odborníky z pedagogické-psychologických poraden. ZŠ Všechovice má jíž po léta s touto externí spoluprací dobré zkušenosti a ve školním roce 2004/2005 ji hodlá dokonce rozšířit o pravidelné návštěvy psychologa – s možností vyšetření dětí přímo ve škole a okamžitých konzultací s rodiči dětí i jejich pedagogy.
Případné potíže jsou diagnostikovány a efektivně řešeny včas a program prevence sociálně nežádoucích jevů je zde na velmi dobré úrovni.
Škola disponuje nejen kvalitními možnostmi pro integraci žáků s výše uvedenými specifickými potřebami, ale rovněž velmi dobrou odbornou erudicí a vstřícností pedagogického sboru. Školy, jako je ZŠ Všechovice, pracují „na jedničku“ – popřejme jim proto „zelenou“!!

Za OPPP Hranice Mgr. Ivana Matysová, psycholožka
a PaedDr. Alena Bombíková, speciální pedagog.

V Hranicích dne 24. 5. 2004