Historie školství ve Všechovicích

Vývoj školství ve Všechovicích v letech 1848 – 1948
Škola ve Všechovicích byla zřízena v roce 1848 a z této doby se nepodařilo o škole nic zjistit.

V roce 1900 to byla trojtřídní škola. V archívech se lze dopátrat školní kroniky, která popisuje školu od roku 1918 do doku 1953. Každý rok je popsán celkem detailně, když je uveden počet žáků ze Všechovic i z Provodovic, počet tříd, vyučující, správce školy, zasedání školní rady, změny v učitelském sboru. Dále jsou popsány vždy události, které se v daném školním roce udály a týkaly se buď školy samotné nebo dění v obci. Pro zajímavost lze uvést několik postřehů a průřezových informací:

Ve školním roce 1918/19 byli žáci rozděleni do 4 tříd, chodilo zde 178 žáků do 47 žáků z Provodovic. Správcem školy byl Rudolf Jakubka.

Ve školním roce 1922/23 chodilo do školy 134 žáků ze Všechovic a 40 žáků z Provodovic. Správcem školy byl Fratišek Marecký, od roku 1925 se stal novým řídícím školy František Šulc.

1.10. 1924 začalo vyučování i na Všeobecné živnostenské škole, kde se vyučovalo kreslení a rýsování, občanské nauka a živnostenský obchod. V dalším roce se mimo to začínají vyučovat i počty, směnkářství, účetnictví.

1. listopadu 1926 byla otevřena první třída lidové školy hospodářské, která vznikla z nařízení ministerstva zemědělství. O zřízení této školy se velmi zasloužil tehdejší starosta Josef Kejnar. Vyučovaly se zde hospodářské předměty – Fr. Šulc, vychovatelství - Marie Skotáková, zdravovědu - Dr. Rozehnal. V létě i praxe, kterou vyučoval statkář Stanislav Šulc

Ve školním roce 1930/31 chodilo do školy 86 žáků ze Všechovic a 27 žáků z Provodovic. V roce 1935 byl řídícím učitelem jmenován Josef Čáslava, který byl ředitelem školy i po 2. světové válce až do roku 1953, kdy vstoupil v platnost nový školský zákon. Národní škola ve Všechovicích byla začleněna do osmileté střední školy ve Všechovicích.

Ve školním roce 1928/29 byla provedena přestavba školy v hodnotě 70 tis. Kč - nová okna, nové podlahy, nové stropy, v naturálním bytě postaven nový sporák a v kuchyni dána nová podlaha, nová výmalba. Z učitelských bytů zřízena nová tělocvična.

Pro všechny roky je charakteristické (do 2. světové války), že si žáci a jejich učitelé pravidelně připomínali slavné a historické okamžiky z našich dějin – např. bitvu na Bílé hoře, narození prezidenta T. G. Masaryka, Jana Amose Komenského, Jana Žižku a velmi se dbalo na to, aby tyto události byly řádně vzpomenuty a oslaveny. Pravidelně každý rok probíhaly sbírky, které byly věnovány na spolek mrzáčků v Brně nebo bylo pořízeno ošacení či školní potřeby pro místní sirotky. Děti jezdily či chodily na výlety v blízkém okolí, nebo dál – např. byly v Kroměříži. 26. června 1924 se děti účastnily přivítání prezidenta T. G. Masaryka, který navštívil Valašské Meziříčí. Každoročně učitelé s dětmi secvičovali různá divadelní představení či besídky. Další zajímavostí je, že každoročně po uzavření účtů školy, při zjištění chybějících prostředků, byly automaticky zvýšeny daně, aby byly tyto výdaje pokryty.

 

Vývoj školství ve Všechovicích v letech 1948 – 2011

Výnosem Zemské školské rady v Brně ze dne 26. 7. 1948 bylo k 1. 9. 1948 povoleno zřídit ve Všechovicích 5 pobočných tříd Střední školy v Rajnochovicích. Tyto třídy byly určeny pro obvod obcí Býškovice, Malhotice, Horní Újezd, Rouské, Provodovice a Všechovice.

Tak byla ve Všechovicích ustanovena střední škola s  názvem Střední škola v Rajnochovicích, pobočky umístěné ve Všechovicích.

Místnosti pro novou školu byly získány v  bývalé národní škole, stojící na návsi ve Všechovicích.

Vedením školy byl pověřen Cyril Horák, který nejprve vykonával funkci zástupce, protože zpočátku patřila všechovská škola ke Střední škole v Rajnochovicích. Během školního roku 1949/50 se škola osamostatnila a Cyril Horák se stal jejím ředitelem. Její nový název zněl Střední škola ve Všechovicích.

Pro učitele bylo ve Všechovicích postaveno 6 bytových jednotek v domech čís. 173 a 174 ze subvence Ministerstva sociální péče. Byty byly předány do správy MNV Všechovice.

Ve školní roce 1953/54 došlo ke změně v organizaci školy – škola národní byla sloučena se školou střední a byla vytvořena osmiletá střední škola.

Od roku 1960 dostává škola nový název – ZDŠ – základní devítiletá škola. Ve stejném roce je zavedeno školní stravování, zatím jen pro mateřskou školu. Začíná se také směnovat, protože škola má málo učeben.

Od 1. 1. 1961 zavedeno stravování i pro žáky 1. - 9. ročníku, zpočátku je to asi 100 obědů. Vaří se přímo v budově školy.

Ve školním roce 1961/62 se poprvé učil každý ročník zvlášť, třídy nebyly spojovány. Škola se i nadále potýkala s nedostatkem učeben, proto se muselo směnovat. Postupně se také ustálilo umístění učeben. Třídy 1. - 5. ročníku byly umístěny na zámku, třídy 6. - 9. ročníku v hlavní budově na návsi.

K 31. 7. 1966 byla v Rouském zrušena jednotřídní škola a budovu převzala ZDŠ Všechovice.

V následujícím školním roce zde byla umístěna 2. a 3. třída

Ve školním roce 1966/67 byla zřízena školní družina, která byla umístěna v 1. třídě a fungovala po skončení vyučování v této třídě.

Ve školním roce 1981/82 byla zrušena škola v Horním Újezdě, třídy byly opět převzaty do Všechovic.

Ve školním roce 1982/83 měla škola celkem 13 tříd, dvě třídy byly umístěny v Rouském, dvě třídy v Horním Újezdě, tři třídy v budově zámku a zbývající třídy v hlavní budově. Povinná školní docházka byla ustanovena na 8 let.

V školním roce 1983/84 byly zrušena správa školy v Malhoticích a škola byla převedena pod ředitelství ZŠ Všechovice. Škola měla 324 žáků v 16 třídách, třídy byly v Malhoticích, Rouském, Horním Újezdě, Všechovicích.

Nová budova základní školy

1. 9. 1984 byla slavnostně otevřena budova nové základní školy. Školu začalo navštěvovat 381 žáků, kteří byli rozděleni do 15 kmenových tříd. Budova školy je tvořena několika pavilony, ve kterých jsou umístěny třídy I. stupně, II. stupně, 2 oddělení školní družiny, tělocvična, školní jídelna. Pavilony jsou propojeny a uvnitř areálu se nachází obdélníkové atrium, které žákům slouží k pobytu na čerstvém vzduchu v době přestávek. Ke škole patří dopravní hřiště, školní pozemek s nářaďovnou a umývárnou. V budově se nachází kromě kmenových tříd také odborné učebny přírodopisu, výtvarné výchovy, chemie, fyziky, anglického jazyka, německého jazyka, počítačová učebna, hudebna, učebna praktických činností, dílny kovo + dřevo, cvičná kuchyň, čítárna.

Nejvíce žáků navštěvovalo školu ve školním roce 1987/88, kdy škola měla 424 žáků, ve školní jídelně se ve stejném školním roce vařilo přes 500 obědů.

Ve školním roce 1995/96 nastává změna v organizaci školy, 5. ročník je připojen k 1. stupni ZŠ, povinná školní docházka je prodloužena na 9 let. Bylo také zavedeno vyučování cizího jazyka od 4. ročníku, největší zájem byl o výuku anglického jazyka.

Ve školním roce 1996/97 je provedena rekonstrukce střechy základní školy celkové hodnotě 4 800 000 Kč, I. etapa. II. etapa byla dokončena v roce 2002 (jídelna a tělocvična) z ministerstva financí celkových nákladů 6 mil., 5 mil. z dotací.

V letech 1997/1998 byla provedena plynofikace školy, v nákladech 2,8 mil. Kč, 50 % bylo z dotace Státního fondu životního prostředí.

Učebna výpočetní techniky se stala součástí školy již v roce 1994. Počítače z té doby byly v roce 2002 nahrazeny moderními přístroji v rámci celostátního projektu Internet do škol (INDOŠ). Spolu s výpočetní technikou bylo dodáno i nezbytné programové vybavení a připojení k internetu. Zároveň s budováním učebny bylo realizováno i síťové propojení dalších částí školy.

Ve školním roce 2007/08 byla v druhé polovině září 2007 zahájena I. etapa generální rekonstrukce školy – výměna oken, zateplení a nová fasáda na vnější části budovy - pavilón 2. stupně, výchovných činností a hlavní vstup do školy. Tato rekonstrukce představovala výdaje ve výši 10.990 tis., z čehož 9.900 tis. Kč byla hrazena přímo z dotačních prostředků ministerstva financi na podporu školství a zbývající část z rozpočtu obce.

Ve školním roce 2008/09 proběhla II. etapa generální rekonstrukce školní budovy – výměna oken, zateplení a nová fasáda na venkovní části budovy - pavilon II. stupně – jižní strana, pavilon I. stupně – část severní i jižní. Tato část byla ve výši 11,5 mil. Kč a byla financována z prostředků ministerstva finanční na podporu školství ve výši 9,5 mil. Kč.

V srpnu 2013 se do budovy školy přestěhovala místní knihovna, žáci ji navštěvují o velkých přestávkách.

V roce 2016 se do přízemí pavilonu II. stupně přestěhovala mateřská škola. Za tímto účelem byly prostory kompletně zrekonstruovány a z původních čtyř tříd vznikla dvě oddělení mš s kompletním zázemím.

V každém ročníku je pouze jedna třída. Výuka probíhá jak v kmenových třídách, tak v odborných pracovnách. Cizí jazyky (Aj a Nj) se vyučují ve dvou odborných učebnách, obě jsou vybaveny interaktivní tabulí. Pro výuku ICT i ostatních předmětů slouží počítačová učebna. Interaktivní tabuli využívají i v první třídě.

Volnočasovým aktivitám je určena herna, která je vybavena různými stolními hrami, dětské hřiště s prolézačkami, dopravní hřiště. Za pěkného počasí mohou žáci o velké a polední přestávce pobývat v atriu školy.

Žáci využívají automatu na mléčné výrobky a ovoce. V rámci projektu „Ovoce do škol“ s podporou Evropské unie mají žáci I. stupně nárok na jeden bezplatný odběr ovoce za měsíc zdarma. Mléčný program je dotován ze SZIFu (Státní zemědělský intervenční fond) a žáci si mohou odebrat libovolné množství mléčných výrobků za zvýhodněnou cenu.

 

Vývoj školy od roku 2017

V roce 2018 byla zrekonstruovaná podlaha v tělocvičně a WC na I. stupni.

V roce 2019 byly zrekonstruovány odborné učebny fyziky a chemie, přírodopisu, cvičné kuchyňky, jazykových učeben, dílen a multimediální učebny na I. stupni, včetně nového vybavení učeben. Byl postavený výtah, který spolu s renovací WC dalšími úpravami zajišťuje kompletní bezbariérovou přístupnost školy.  V pavilonu II. stupně proběhla výměna rozvodů a radiátorů topení.

V roce 2020 byla zateplena zbývající část školní budovy (pavilon družin z atria), byly zrekonstruovány chodby, čítárna a  topení v pavilonu I. stupně. Po celé škole je dostupná wifi, škola se zapojila do mezinárodní sítě Eduroam. Interaktivní tabule jsou ve všech třídách I. stupně. V září čekalo žáky překvapení v podobě šatních skříněk s přístupem na čip. Vedle šaten se otevřel relaxační prostor. Mateřská škola a základní škola mají samostatný vchod do budovy školy.

V roce 2021 proběhla rekonstrukce učebny informatiky a výměna střešní krytiny. Ve školní jídelně se začaly vydávat obědy na čip.

 

Přehled ředitelů školy:

Cyril Horák                1948 – 1950 – zástupce ředitele Střední školy v Rajnochovicích,  pobočky umístěné ve Všechovicích
 

Cyril Horák                1950 - 1957

Emil Zábranský          1957 – 1960

Petr Pejchal                1960 – 1962

Ladislav Kalbač         1962 – 1964

Ervín Kráčmar            1964 – 1992

Věra Tomášová          1992 – 2000

Jan Jursík                    2000 – 2003

Věra Chrobáková       1. 10. 2003 – 31. 12. 2003 – pověřena řízením školy

Milan Švach               2004 – 2016

Hana Kohoutková       1. 11. 2016 – 31. 12. 2016 – pověřena řízením školy

Daniel Navrátil            od 1. 1. 2017

 

Zdroje: Školní kronika z let 1918 - 1948

              Školní kroniky z let 1948 – 2008

             Výroční zprávy školy z let 2008 – 2010

 

Mateřská škola

Mateřská škola byla otevřena 1. 1. 1949 jako jednotřídní. Protože nebylo možno splnit všechny požadavky rodičů, usiloval Místní národní výbor o výstavbu nové budovy. Prozatímně byla v roce 1975 zřízena druhá třída z bytu v obytném domě MNV čp. 173. Do mateřské školy pak bylo možné přijmout 54 dětí. V dalším období byla mateřská škola umístěna v budově zámku do doby, kdy 27. Března 1981 byla slavnostně otevřena nová mateřská škola pro 70 dětí. V této budově sídlila školka 35 let.

I přes částečné opravy (zejména rovné střechy) postupem času přestal být stav budovy udržitelný a došlo k přemíštění školky do budovy základní školy, kde prostor pro novou mateřskou školu prošel v roce 2016 rozsáhlou rekonstrukcí.

Od školního roku 2016/2017 je mateřská škola přestěhována do budovy základní školy.

 

Školka byla zřízena v září 1949- správou byl pověřen ředitel národní školy Josef Čáslava
1954 -1955 ředitel OSŠ ve Všechovicích Cyril Horák
1955 - 1966 ředitelka MŠ Miroslava Stískalová (Irglová)
1966 - 1972 ředitelka MŠ Ludmila Zelinková
1972 - 1991 ředitelka MŠ Miroslava Irglová
1991 - 1997 ředitelka MŠ Květoslava Klimková
1997 - 2002 ředitelka MŠ Věra Šebíková

Od roku 2002 je mateřská a základní škola jeden právní subjekt s názvem Základní škola a mateřská škola Všechovice. 
2002 - 2021 vedoucí učitelka je Věra Šebíková
od 2021 zástupce ředitele pro MŠ je Barbora Hovadíková

 

Zdroj: 730 let obce Všechovice (vydala obec Všechovice 2011), upraveno, doplněno

poslední aktualizace: 22. 8. 2021