Jazyková koncepce pro výuku metodou CLIL

1) Definice pojmu CLIL

Výuka metodou CLIL znamená, že jde o integrovanou výuku cizího jazyka a nejazykového předmětu. Výuka probíhá částečně v cizím jazyce a částečně v češtině. Hlavním kritériem CLILu je dvojí cíl – rozvoj cizího jazyka a druhého nejazykového předmětu. V úvodním roce nevyžaduje výuka CLIL jazykové znalosti žáků.

Zařazením CLILu dostane výuka komplexní charakter a přirozené propojení znalostí a dovedností napříč předměty. Použití cílového jazyka pak bude přirozené, bezprostřední a smysluplné.

2) Přehled předmětů a metody práce

Výukovou metodou CLIL se budou žáci vzdělávat ve 3. - 5. ročníku v těchto vzdělávacích oblastech: Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět a Umění a kultura.

Využití anglického jazyka CLILem bude v rozsahu 45 minut týdně (rozloženo do jednotlivých předmětů). Míra zapojení jazyka do druhého předmětu záleží na konkrétní situaci, vhodnosti a volbě vyučujícího.

V hodinách se budou rovněž rozvíjet jazykové dovednosti, které jsou nutné pro neformální komunikaci. Podporovat se bude každodenní komunikace v anglickém jazyce mezi žáky a učitelem.

3) Personální zajištění výuky metodou CLIL

Výuka předmětů nebo jejich částí metodou CLIL v anglickém jazyce bude zajištěna pedagogickými pracovníky s odbornou kvalifikací pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonávají a s dosaženou minimální jazykovou úrovní B1 vymezenou Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky.

4) Materiální zajištění výuky metodou CLIL

K výuce budou používány dvojjazyčné pracovní listy, vhodná cizojazyčná literatura, slovníky a audio materiály. Využívána bude interaktivní učebna s tabulí a sada tabletů pro celou třídu.

Informovaný souhlas se zařazením CLIL do výuky.

Výuka CLIL bude podložena souhlasem zákonného zástupce žáka.

 

 

Ve Všechovicích dne 29. 6. 2018                                                                            

                                                                                                                                             Mgr. Daniel Navrátil
ředitel školy

 

Příloha: