Provozní řád dětského hřiště

Provozovatel hřiště: Obec Všechovice
Správce hřiště: Základní škola a mateřská škola Všechovice, Všechovice 88
 
Provozní doba:
a) pro děti a žáky Základní školy a mateřské školy Všechovice
od 1. září do 31. října              od 7.35 do 15.00 – v době školního vyučování
od 1. dubna do 30. června       od 7.35 do 15.00 – v době školního vyučování
b) pro veřejnost 
od 1. dubna do 31. října – pokud je otevřen areál školy
                    

  1. Dětské hřiště může být používáno v rámci dopoledního i odpoledního vyučování (např. v rámci hodin tělesné výchovy) a školní družinou. Žáci mohou v době vyučování používat dětské hřiště pouze po předchozím svolení vyučujícího a pod jeho dohledem.
  2. Rozpis dohledů nad žáky je umístěn ve sborovně školy. Mimo dobu vyhrazenou tímto rozpisem (pokud se nejedná o součást vyučování) není žákům dovoleno zdržovat se na dětském hřišti bez dohledu vyučujícího.
  3. Z důvodu bezpečnosti nesmí být dětské hřiště používáno za nepříznivého počasí (déšť).
  4. Dětské hřiště je k dispozici dětem mateřské školy. Za bezpečnost dětí na hřišti zodpovídají učitelky mateřské školy.
  5. Na dětském hřišti se mohou žáci a děti pohybovat pouze ve vhodné sportovní obuvi.
  6. Žáci jsou poučeni o bezpečnosti třídními učiteli a jsou seznámeni s provozním řádem dětského hřiště.
  7. Pokud dojde na dětském hřišti k úrazu v době vyučování, kdy je stanoven dohled nad žáky, musí být úraz bez zbytečného odkladu nahlášen zástupci ředitele školy nebo v kanceláři školy.
  8. Dětské hřiště je k dispozici veřejnosti pouze v době pro veřejnost určené a v době mimo školní vyučování. Mimo tuto dobu je vstup veřejnosti zakázán. Škola nezodpovídá za úrazy vzniklé v době mimo vyučování.
  9. Průběžný úklid hřiště, vysypání odpadkových košů, sekání trávy zajišťuje správce hřiště.
  10.  Herní prvky jsou správcem hřiště pravidelně vizuálně kontrolovány. Jednou ročně je odbornou firmou provedena revize herních prvků a jejich případná oprava. 

 
Ve Všechovicích dne 1. ledna 2018                                         

Mgr. Daniel Navrátil
ředitel školy

 

Příloha: