Změny ve výuce od pondělí 12. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

mimořádná opatření vlády České republiky, která již vešla v platnost, případně vejdou v platnost od pondělí, se do organizace výuky promítnou následujícím způsobem:

 

Týden od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020

 • šestá a sedmá třída je ve škole, učí se podle standardního rozvrhu
 • osmá a devátá třída se vzdělává distančně (z domu), podle upraveného rozvrhu dostupného ve Škole online
 • rozvrh tříd I. stupně školy zůstává beze změn

 

Týden od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020

 • šestá a sedmá třída se vzdělává distančně (z domu), podle upraveného rozvrhu dostupného ve Škole online (rozvrh bude zveřejněn během pondělí 12. 9. 2020)
 • osmá a devátá třída je ve škole, učí se podle standardního rozvrhu
 • rozvrh tříd I. stupně školy zůstává beze změn

 

Školní jídelna

Žákům, kteří se vzdělávají distančně, byly obědy hromadně odhlášeny. Dotované obědy ze školní jídelny mohou žáci z distanční výuky odebírat po předchozím přihlášení u vedoucí školní jídelny, a to pouze v určeném čase a do jídlonosiče. Žáci mají zákaz vstupu do budovy školy.

 

Školní družina

Provoz školní družiny zůstává zachován v nezměněném režimu.

 

Výuka plavání

Plavecký výcvik je od 12. 10. 2020 do 30. 10. 2020 zrušen.

 

Provoz tělocvičny

S výjimkou tělocviku na I. stupni ZŠ je zakázáno využívání tělocvičny.

 

Kroužky

Činnost kroužků ve školní družině zůstává zachována, školní kluby – čtenářský, robotiky a anglického jazyka - na I. stupni pokračují ve své činnosti, kroužek Tvoříme spolu je do 30. 10. 2020 přerušen.

 

Podzimní prázdniny

Ve dnech 26. – 27. 10. 2020 je mimořádným opatřením zakázána přítomnost žáků ve škole. Podzimní prázdniny tedy budou od 26. 10. do 30. 10. 2020. Provoz školní družiny je z důvodu mimořádného opatření rovněž po dobu podzimních prázdnin přerušen.

 

Distanční vzdělávání (z domu):

 • distanční výuka je dle novely Školského zákona od 25. 8. 2020 povinná
 • žáci se vzdělávají dle platného rozvrhu hodin, který je uveřejněn ve školním informačním systému Škola online
 • neúčast na distančním vzdělávání je zákonný zástupce povinen omluvit dle platného školního řádu a jeho dodatku
 • hlavním komunikačním kanálem mezi školou a žáky a mezi školou a zákonnými zástupci je školní informační systém Škola online
 • bude-li mít někdo potíže s připojením, neprodleně informuje třídního učitele a domluví si jiný způsob práce

 

Zapomněli jsme na něco? Postrádáte nějakou informaci?

Může se stát, tvoříme a přemýšlíme za pochodu. Neváhejte psát či volat.