Vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady na funkční období 2020 – 2023

Ředitel Základní školy a mateřské školy Všechovice v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Volebním řádem školské rady schváleným usnesením zastupitelstva obce Všechovice č. 4 ze dne 27. 10. 2005, s účinností ode dne 28. 10. 2005 vyhlašuje volby do školské rady.

Volby se uskuteční ve středu 11. 11. 2020 v prostorách Základní školy a mateřské školy Všechovice, Všechovice 88, 753 53 Všechovice a s ohledem na panující mimořádná opatření rovněž elektronickou metodou.

pedagogičtí pracovníci           od 13.00 hod. ve vyhrazené učebně školy nebo elektronicky (dle panujících opatření)

zákonní zástupci žáků             od 15.00 hod. do 17.30 hod. v označených prostorách školy nebo elektronicky (dle panujících opatření)

Školská rada má 6 členů.

 • 2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků
 • 2 členy volí pedagogičtí pracovníci
 • 2 členy jmenuje zřizovatel

 

Ředitel školy vyzývá zákonné zástupce žáků, aby odevzdali návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců žáků. Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději do 28. 10. 2020. Kandidát musí s návrhem souhlasit a kandidátní lístek musí obsahovat podpis kandidáta.

Pro podání návrhů použijte Kandidátní lístekZDE. Vyplněné kandidátní lístky je možno předat třídním učitelům nebo zaslat naskenovaný na email ředitele školy (daniel.navratil@zsvsechovice.cz).

Nesprávně vyplněné, neúplné a nepodepsané kandidátní lístky budou považovány za neplatné.

Seznam navržených kandidátů na zástupce rodičů ve školské radě – kandidátní listina – bude zveřejněn na webu školy a na úřední desce školy nejpozději 2. 11. 2020.

 

Školská rada (§ 168 odst. 1 zákona 561/2004 Sb.)

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

Na základě návrhů budou připraveny hlasovací lístky. Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí. U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu.

Volební akt probíhá tajným hlasováním. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem. Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první.

Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný.

Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší všichni členové komise a tento zápis předá řediteli školy, zřizovateli a stávajícímu předsedovi školské rady.

Zvolený kandidát se dnem voleb stává novým členem školské rady.

Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

 

Ve Všechovicích 10. 10. 2020                                                                                                                    

 

Mgr. Daniel Navrátil

       ředitel školy

 

Příloha: