INFORMACE O ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA NA ŠKOLE

Vážení rodiče,

v naší škole působí od 1. 5. 2023 školní psycholog. Vykonává samostatnou poradenskou činnost, která není přímou vzdělávací činností školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Školní psycholog působí ve škole v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie a je zaměstnancem Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje.

Školní psycholog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují psychologickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu s předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V rámci metodické pomoci pedagogům se podílí na vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte a pro snížení školní neúspěšnosti. Za tímto účelem realizuje konzultace a metodická setkání s pedagogy, může být též přítomen ve vyučovacích hodinách.

Nedílnou součástí práce školního psychologa je i individuální podpora konkrétním žákům, v takovém případě se služba realizuje vždy s písemným informovaným souhlasem zákonného zástupce. 

O konzultaci se školním psychologem mohou požádat i rodiče.

Veškeré psychologické služby v rámci školního poradenského pracoviště jsou poskytovány bezplatně.

 

Školní psycholog bude ve škole přítomen vždy v:

ÚTERÝ           8.00 – 13.00

STŘEDU        8.00 – 13.00

V jiné dny a časy dle domluvy.

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Raindl, e-mail: psycholog@zsvsechovice.cz