Zápis do 1. třídy

Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v pátek 24. dubna 2020 od 12.30 do 16.00 hodin.

 

Koho se zápis týká?

Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2020 dovrší šesti let a děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2020 do konce června 2021, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2020/2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září do konce prosince 2020, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června 2021, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pokud mělo Vaše dítě v loňském školním roce odklad povinné školní docházky, nemusíte (ale můžete) se znovu dostavit k zápisu. Doporučujeme k zápisu přijít. V každém případě musíte potvrdit nástup do školy a to do 30. dubna 2020.

 

Co si přinést s sebou?

Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a dobrou náladu.

Tiskopisy k zápisu vyplňují rodiče buď přímo u zápisu, nebo si je mohou stáhnout na našich webových stránkách, vyplnit předem a odevzdat při zápisu.

 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - WORD, PDF
 • Zápisní lístek - WORD, PDF
 • Žádost o odklad povinné školní docházky -  WORD, PDF

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky s sebou k zápisu přinesty již doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa - PPP a SPC.

 

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je tato žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádosti o odklad povinné školní docházky musí být podány do 30. 4. 2020. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud rodiče mají pochybnosti o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy a zvažují odklad, doporučujeme v první řadě poradit se s učitelkami v MŠ, které děti znají. Podnět k odkladu školní docházky může dát také dětský lékař nebo pedagog, který provádí zápis do 1.třídy.

 

Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

Oznámení o přijetí Vašeho dítěte do naší základní školy bude zveřejněno dálkovým přístupem na webu školy  a vyvěšeno na vstupních dveřích školy.

Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete ve lhůtě do 5ti pracovních dnů ode dne převzetí poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v Základní škole a mateřské škole Všechovice, příspěvková organizace každý pracovní den od 7:30 do 14:00 hodin. Přitom po vás může být vyžadováno prokázání totožnosti.

Podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a máte nárok na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů.

Po uplynutí výše uvedené lhůty škola rozhodne o vaší žádosti.

Termín zveřejnění výsledku zápisu je nejpozději 22. 5. 2020. Zveřejňují se registrační čísla přijatých dětí. Rozhodnutí bude připraveno k vyzvednutí zákonným zástupcem dítěte na ředitelství školy od 22. 5. 2020. Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů a rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky budou odeslána 29. 5. 2020 na uvedenou adresu.

 

Co vaše dítě u zápisu čeká?
K zápisu není třeba dítě nijak zvlášť připravovat. Vhodné je naopak ujištění dítěte, že se nemusí ničeho bát. Hlavním úkolem zápisu je ověření školní zralosti. Součástí je proto volný rozhovor s dítětem a jednoduché činnosti hravou formou. Sleduje se komunikativnost dítěte, kvalita jeho projevu, způsob držení tužky, rozpoznávání barev, základních geometrických tvarů, zvířátek apod.  Rádi si poslechneme básničku nebo písničku v podání Vašeho dítěte. Během volného pohovoru s dítětem je posuzována i slovní zásoba a řeč dítěte.

 

ŠKOLA NANEČISTO

Stejně jako v předchozích letech, i letos se bude konat úspěšná akce - ŠKOLA NANEČISTO. Přijďte si se svými předškoláky dne 25. 3. 2020 prohlídnout prostředí školy, které je při zápisu čeká, poznat paní učitelky, které budou zápisu přítomny, vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí nebo si ověřit si jak bude Vaše dítě reagovat na činnosti a úkoly během zápisu.

Rodiče budou informováni o organizaci a průběhu zápisu, k vyzvednutí budou připraveny potřebné formuláře a získáte zde i odpovědi na případné otázky či nejasnosti týkající se zápisu či školní docházky.

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ

https://drive.google.com/file/d/1y95TM1GrseM3bhmlcr61lQkPUyo0TRIS/view?usp=sharing

 

Školní zralost dítěte

 • Budoucí prvňáček by měl zvládnout základní sebeobsluhu (převlékání, přezouvání, osobní hygienu, udržování pořádku).

 • Měl by uposlechnout pokyn učitelky bez nutnosti několikrát tento pokyn opakovat.

 • Měl by mít schopnost udržet pozornost a snahu plnit jednoduché úkoly.

 • Měl by správně držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod.

 • Důležitou součástí školní zralosti je i správná výslovnost (v případě problémů pravidelná návštěva logopedie).

 

Jak můžete pomoci svým dětem?

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku