Jednací řád školské rady

Čl. 1
Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále je "školský zákon".

Čl. 2
Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnosti rady školy stanovené zákonem.

Čl. 3
Schůze školské rady svolává předseda, popřípadě předsedou pověřený člen rady. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Čl. 4
Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele a zřizovatele školy.

Čl. 5
Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání v školské radě. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 6
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.

Čl. 7
Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.

Čl. 8
Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování nebo projednávání dokumentů, návrhů a podnětů podle § 168 odst. 1 školského zákona.

Čl. 9
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Čl. 10
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení školskou radou.

Schváleno ve Všechovicích dne 19. 12. 2005

 

Hlavní menu

Stranka_edit | by Dr. Radut