ZŠ a MŠ Všechovice je rodinnou školou s moderními trendy

Měsíc duben je přelomovým měsícem pro rodiče všech předškoláků. Během tohoto měsíce se totiž ve všech základních školách republiky konají zápisy do 1. tříd základních škol. Nejinak tomu je i ve Všechovicích, kde se bude zápis konat v pátek 26. 4. 2019 od 12.30 hod. do 16.00 hod.

Pro mnohé rodiče však úvahy nad výběrem školy začínají již mnohem dříve. A je to tak správně. Je vícero možností jak si ověřit, zda vzdělávací instituce, na kterou hodláme dítě zapsat, je ta pravá. Počínaje Školním vzdělávacím programem, přes Výroční zprávy a zprávy České školní inspekce po Školní řád. Mnohem přínosnější je však školu přímo navštívit, ptát se učitelů i vedení školy a prohlédnout si prostředí, kam hodláme poslat své dítě. To vše Vám nabízíme při tradiční Škole nanečisto, která se bude konat ve středu 27. 3. 2019 od 15.30 hod.

A proč si vybrat právě naši školu?

Naše škola je školou úplnou, devítiletou a nabízíme rodinné prostředí méně početných tříd. Nízký počet žáků v jednotlivých třídách umožňuje individuální přístup a všichni jsou si zde mnohem blíže, než v anonymním prostředí obrovských městských škol. Součástí je i školní družina s odpoledním provozem a školní jídelna. Díky velké vstřícnosti obce Všechovice prochází škola postupnou modernizací (sociální zařízení, ŠD, MŠ, tělocvična) a v novém školním roce budou k dispozici například kompletně rekonstruované a nově vybavené odborné učebny přírodopisu, fyziky s chemií a cvičná kuchyňka. Během posledních let procházejí modernizací i jednotlivé kmenové třídy a pro školní rok 2019/2020 tak bude již 7 tříd vybaveno interaktivní tabulí s ozvučením a průběžně doplňujeme interaktivním vybavením další třídy.

Jednou z hlavních priorit je pro nás výuka anglického jazyka. Ten se děti začínají učit volnou formou již od 1. třídy. To vše navíc probíhá pomocí moderních metod a za využití informačních a komunikačních technologií. Od třetí třídy je navíc využíváno metody CLIL, která spočívá v zařazování cizího jazyka, v našem případě angličtiny, do nejazykových předmětů. Současně se zajímáme i o další moderní formy výuky cizích jazyků. O důrazu na anglický jazyk dále svědčí např. letos pracující Klub komunikace v anglickém jazyku, videohovory či chaty s vrstevníky ze škol jiných států Evropy atd. Každoročně organizujeme pro žáky 9. třídy týdenní výměnný pobyt se školou v polské Bogacici.

Druhou z hlavních priorit je pro nás výuka informatiky a využívání informačních a komunikačních technologií. Informatika je vyučována od od 5. třídy, nově do její náplně zařazujeme i programování, robotiku a nejen v informatice využíváme při výuce vlastní sadu iPadů a i v příštím roce, stejně jako letos, bude ve škole pracovat Klub robotiky.

Velký důraz klademe od 1. třídy na podporu čtenářské gramotnosti při práci s knihou či textem. Podporujeme u dětí čtení knih a spolupracujeme s místní knihovnou. Třídy na prvním stupni jsou postupně vybavovány tak, aby pro děti byla četba odměnou a lákadlem. Vše je poté zakončeno pasováním čtenářů na konci 1. ročníku.

Stejně jako žáci jiných škol, i ti naši každoročně navštěvují pečlivě vybraná divadelní představení a absolvují různé poznávací exkurze (Osvětim, Vídeň, Praha, Bratislava atd.)

Vztahy mezi žáky i učiteli jsou pro nás důležité. Třídní učitelé se svými třídami pravidelně pracují, reagují na náznaky rizikového chování, podporují spolupráci a toleranci mezi žáky. Škola se v rámci prevence rizikového chování zapojila do programu „Nenech to být“, který umožňuje dětem jednoduše a anonymně hlásit jakékoliv projevy patogenního chování. Nově pak na začátku školního roku vyjíždějí žáci šestého ročníku na adaptační pobyt, který má usnadnit obtížný přechod na druhý stupeň školy a upevnit pozitivní vztahy mezi žáky třídy.

A problém nemáme ani se sportem. Pravidelně se účastníme mnoha různých soutěží, kde naši žáci rozhodně nehrají druhé housle, ba právě naopak. Ať již jde o atletiku, fotbal, vybíjenou či florbal. Lyžařské kurzy škola organizuje ve 4., 5. a 7. třídě a novinkou je dvoudenní cykloturistický kurz v 9. třídě. Plavecké kurzy pak probíhají ve 2. a 3. třídě v hranické Plovárně.

Mgr. Daniel Navrátil

ředitel školy